501-595-758 biuro@gutowska.pl

Umowa o pracę to jeden z najpopularniejszych sposobów nawiązywania stosunku pracy.

Jest to czynność prawna, która polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w myśl których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Wyróżniamy kilka rodzajów umów o pracę:

 • na czas nieokreślony (bezterminowy)
 • na czas określony (z określonym terminem rozwiązania umowy z mocy prawa)
 • na okres próbny
 • na czas wykonania określonej pracy
 • na zastępstwo

Każda umowa o pracę powinna zawierać pewne konieczne elementy. Należą do nich:

 • data zawarcia umowy
 • określenie rodzaju umowy
 • określenie stron umowy
 • określenie rodzaju pracy
 • określenie czasu pracy
 • określenie wynagrodzenia
 • określenie miejsca pracy

Umowa o pracę powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Brak formy pisemnej nie unieważnia umowy, jest jednak wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

 

POBIERZ DRUKI UMOWY O PRACĘ

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

PRZEJDŹ DO INNYCH UMÓW/DRUKÓW → [tutaj]